حسابداری یکپارچه یک سیستم حسابداری است که فعالیت های مربوط به مالی و حسابداری را در کلیه بخش های یک سازمان انجام می دهد. با حسابداری یکپارچه، اطلاعات مالی در سراسر سازمان به دست می آید و امکان مقایسه اطلاعات و گزارش های مالی از بخش های مختلف سازمان وجود دارد.

هدف حسابداری یکپارچه ایجاد اتصال کامل بین بخش های مختلف سازمان است تا بتوانند از یکپارچگی اطلاعات و پویایی در ارائه خدمات به مشتریان بهره مند شوند. علاوه بر این، با استفاده از حسابداری یکپارچه، می توان تصمیمات بهتری در مورد هزینه ها، مالیات و سود حاصل از فعالیت های سازمان گرفت. به طور کلی، حسابداری یکپارچه یک راهکار کارآمد برای مدیریت مالی و جلوگیری از بروز اشتباهات در محاسبات مالی است.