close-up-on-financial-statements-web-1

حسابرسی چیست؟

حسابرسی روش بررسی، ارزیابی و بررسی مدارک و فرآیندها برای اطمینان از دقیق بودن یک ساختار است. بنابراین به عبارت دیگر، یک مدیر حسابرسی مسئول نظارت بر اقدامات، روش ها و عملکردهای داخلی یک سازمان است.کار یک مدیر حسابرسی نظارت بر اعمال و عملکرد حسابرسان در یک سازمان و اطمینان از پیروی حسابرسان از قوانین …

حسابرسی چیست؟ ادامه مطلب »