حسابداری دولتی چه کاربردهایی دارد؟

حسابداری دولتی روندی است که به دنبال آن تفسیر، ضبط، تجزیه و تحلیل، جمع بندی،

طبقه بندی و ارتباط اطلاعات مالی مربوط به دولت به صورت گسترده به همراه

معاملات و فرایندهای اقتصادی مرتبط با آن نشان داده شده است و همچنین شامل بدهی ها و دفع دارایی ها،

نیز می باشد.

حسابداری دولتی همچنین روند تکمیل مشاغل مرتبط با امور مالی توسط دولت را به روشی واضح،

قابل اعتماد، کارآمد و مناسب انجام می دهد، مانند تضمین پرداخت ها، تسویه بدهی ها،

وصول مبالغ متعادل، فروش و خرید دارایی از جمله دیگران با همه این فرآیندها برای همه کنترل های مالی موجود است.

حسابداری عملکرد مهمی در هر تجارت است. دانستن اینکه پول شما از کجا آمده و

به کجا می رود بسیار مهم است. بدون دانش حسابداری، غیرممکن است که بدانید چه چیزی نیاز به پرداخت دارد.

در دنیای تجارت ، این مسئله کاملاً روشن است. در دولت یا بخش دولتی، جریان درآمد کمی متفاوت است

بدون دانش حسابداری ، غیرممکن است که بدانید چه چیزی نیاز به پرداخت دارد.
بدون دانش حسابداری، غیرممکن است که بدانید چه چیزی نیاز به پرداخت دارد.

 

 

حسابداری دولتی چیست؟

حسابداری دولتی عبارت است از شناسایی، جمع آوری، طبقه بندی،

تجزیه و تحلیل و ثبت کلیه ی فعالیت های مالی یک واحد دولتی و ارائه آن در قالب گزارشات مالی

جهت دستیابی به اهداف مشخص به عبارت دیگر، حسابداری دولتی عبارت است از کلیه عملیات مربوط به تجزیه و تحلیل، ثبت، طبقه بندی،

تلخیص، گزارش دهی و تفسیر فعالیت های مالی سازمان های دولتی که با رعایت قوانین و مقررات مالی و اصول و موازین متداول که برای حسابداری دولتی انجام می شود.

بنابراین، حسابداری دولتی شامل تمام عملیات و اصول و پرداخت منابع مالی دولت، نگه داری حساب های سازمان های دولتی و نیز تهیه گزارش های مالی مربوط به تمام یا هر یک از عملیات مذکور و یا نتایج آنها می باشد.

 

استفاده کنندگان گزارشات حسابداری دولتی به چند دسته تقسیم می شوند؟

به طور کلی استفاده کنندگان گزارشات حسابداری دولتی به دو دسته تقسیم می شوند:

۱. استفاده کنندگان داخلی یا درون سازمانی:

 

گزارشات حسابداری / فرمول های حسابداری دولتی / معادله حسابداری دولتی / مبانی حسابداری دولتی / حسابداری دولتی pdf / قوانین حسابداری دولتی
حسابداری دولتی

افرادی هستند که در داخل سازمان اشتغال دارند و به اطلاعات مالی دسترسی دارند

ولی به منظور تصمیم گیری و برنامه ریزی از گزارشات حسابداری دولتی استفاده می کنند.

مانند: مدیران موسسه، مدیران برنامه ریزی، حسابرسان داخلی.

۲. استفاده کنندگان خارجی یا برون سازمانی:

افرادی هستند که در داخل سازمان اشتغال ندارند ولی بنابر وظایف قانونی و بر اساس قوانین و مقررات وضع شده؛ حق استفاده از اطلاعات را دارند و در صورت مراجعه به موسسه مسئولین موظف هستند

اطلاعات را در اختیار آن ها قرار دهند مانند: نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ حسابرسان مستقل و آحاد مردم

اصول حسابداری دولتی چیست؟

1- اصل لزوم رعایت حسابهای بودجه ای و دولتی
2- اصل استفاده از حسابهای مستقل
3- اصل تقدم قوانین و مقررات مالی هر کشور بر اصول پذیرفته شده حسابداری
4- اصل تامین اعتبار در ایجاد و تعهد
5- اصل استفاده از مبنای نیمه تعهدی و تعهدی تعدیل شده.

گزارشات حسابداری / فرمول های حسابداری دولتی / معادله حسابداری دولتی / مبانی حسابداری دولتی / حسابداری دولتی pdf / قوانین حسابداری دولتی
اصول حسابداری دولتی

 

تفاوت حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی چیست؟

موارد افتراق حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی شامل موارد زیر است:

1- تفاوت اهداف و وظایف سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی

2- تفاوت حسابها و صورتهای مالی سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی

3- اهمیت اجرای قوانین و مقررات در حسابداری دولتی و تقدم آنها بر اصول پذیرفته شده حسابداری

4- لزوم تهیه بودجه، اجرای بودجه مصوب و اعمال کنترل بودجه ای در حسابداری دولتی

5- لزوم نگهداری حسابهای مستقل در حسابداری دولتی

6- تفاوت سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی از نظر نحوه ثبت داراییهای ثابت

7- تفاوت مبانی حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی

موضوع مرتبط: اموزش امور حسابداری نرم افزار حسابداری

 

گزارشات حسابداری / فرمول های حسابداری دولتی / معادله حسابداری دولتی / مبانی حسابداری دولتی / حسابداری دولتی pdf / قوانین حسابداری دولتی
تفاوت حسابداری دولتی و خصوصی

موضوع مرتبط: حسابداری مالی چیست؟

 

کاربرد نرم افزار حسابداری دولتی چیست؟

به طور کلی، نرم افزار حسابداری دولتی در مؤسسات دولتی مانند مناطق شهری، شهرداری ها،

آژانس های یادگیری، استفاده می شود.

دقیقاً مانند بسیاری از برنامه های حسابداری، این نرم افزارها دارای ویژگی های باورنکردنی

مانند نوشته های ژورنال، دفترچه راهنمای عمومی، گزارش های مالی، حساب های قابل پرداخت و

موارد دیگر هستند. به طور گسترده، نرم افزار حسابداری دولتی عملکردهای بودجه ریزی،

دریافت، مدیریت حقوق و دستمزد، صورتحساب و موارد دیگر را در اختیار دارد.

به عنوان مثال، مزایای آنها از جمله کاهش قیمت، و اینکه چرا موسسات دولتی باید روی آنها سرمایه گذاری کنند.

 

 

حقایق اساسی درباره حسابداری دولت:

 

با حسابداری دولت، منابع یک کشور از نزدیک کنترل می شوند،

در حالی که اطمینان حاصل می شود فعالیت های متنوعی برای بودجه

واضح و روشن نحوه توزیع منابع به برنامه های مختلف،

در بودجه های مختلف قرار می گیرد. این حسابداری تقریباً

توسط همه نهادهای دولتی اعم از شهرداری، فدرال، ایالت،

تخصصی یا ایالتی مورد استفاده قرار می گیرد.

دولت ها نیازهای بسیار ویژه ای با سایر نهادهای غیردولتی دارند.

به عنوان مثال، GASB (هیئت مدیره استانداردهای حسابداری دولت) به شدت

در ایجاد و به روز کردن چنین استانداردهای حسابداری مربوط به دولت

برای دولت های محلی و ایالتی به شدت دخیل است.

همه نهادهای دیگر که به دولت مربوط نمی شوند در معرض

FASB (هیئت مدیره استانداردهای حسابداری مالی) ،

یک دفترچه راهنمای حسابداری دولت هستند

که استانداردهای حسابداری مورد نیاز خود را دنبال می کند.

 

موضوع مرتبط:

مزیت های استفاده از نرم افزار های حسابداری چیست؟

 

 

 

 

 

 

Related Post

Leave a Comment